You are here:

Yönetim Sistemleri Politikamız

Marent Lojistik;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatları yerine getirmeyi,
 • Kurum ve Müşteri şartlarının yerine getirmeyi,
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını, 
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini, 
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı 
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”
 • Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

Taahhüt eder.

Marent Lojistik;

 • Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli tesisler inşaa eder; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlar.
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutar.
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlar ve önlemler alır.
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul eder ve sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izler, ölçer ve geliştirir.
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütür.
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek için hedeflerini belirler, hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlar, periyodik olarak gözden geçirir ve denetler.
 • Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izler, ölçer ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştirir.
 • Yangın güvenliği sistemlerimizi kullanan personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olmayı amaçlar.
 • Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt eder.

Marent, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

 • Bakanlık birimleri, üniversiteler, dernek yönetimleri gibi kurum ve kuruluşlarla birlikte, uzun vadede lojistik sektörü için iyileştirme çalışmalarına öncülük etmek, kurumlar arasında işbirliği oluşturmak ve kurumlar arasında diyalog kurmayı,
 • Marent Lojistik olarak sürdürülebilir lojistik yönetim sistemini benimseyerek bunun için tüm birimlerimiz arasında koordinasyonu ve entegrasyonu sağlamayı,
 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevre ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak geri kazanımını veya bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
 • Tesislerimizde ve lokasyonlarımızda, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, 14001 yönetim sistemi ve sıfır atık uygulamaları kapsamında uygun ekipmanlarda toplanmasını ve geçici depolama alanlarında tutulmasını, atıkların bertaraf ya da geri dönüşümünün sağlanmasını,
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde su yönetiminin yönetsel anlamda verimliliğinin artırılması, stratejik bir kaynak olarak suyun korunması, su kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi, su ile ilgili tüm paydaşlarda toplam kalite anlayışının benimsenmesi, ülkemizin ulusal su eylem planları vizyonu ile uyumlu olması,
 • Kurumsal karbon ayak izinin kabul görmüş standartlara göre hesaplanmasını ve emisyon azaltımı kapsamında her zaman yüksek teknoloji ile operasyonel mükemmelliği hedeflemeyi,
 • Karbon emisyonu ve fosil kaynaklı yakıt kullanımının azaltımı kapsamında filo yatırımlarını güncellemeyi,
 • Önceliklendirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan önemli çevre boyutlarını (geri dönüşüme giden atık yüzdesinin arttırılması, sıfır atık kapsamının genişletilmesi, elektrik tüketiminde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji % payının arttırılması, su tüketiminde verimliliğin arttırılması vb.) hedef odaklı takip etmeyi,
 • Çevre performanslarının sürekli arttırılması ve iyileştirmesi ile birlikte, iç ve dış paydaşlarının çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı, alt tedarikçilerimizin çevresel performanslarının arttırılması için sürdürülebilirlik, atık yönetimi gibi çalışmalarını takip ederek birlikte işbirliği yürütmeyi,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Tedarik ettiği mal ve hizmetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere tedarikçi değerlendirmelerini gerçekleştirmeyi,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuatı minimum kabul edip üzerinde uyumu sağlamayı,
 • Faaliyetler sırasında oluşabilecek atıkların çevreyi kirletmesi engellenecek ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalarda bulunulacak düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt altına alarak ilgili yasal süreçlerin takibinin ve beyanının yapılmasını,
 • Büyük inşaat yatırımları ve iyileştirmelerinde, çevresel boyutlar göz önünde bulundurarak, satınalma süreçleri ve buna bağlı çalışmaların yapılmasını taahhüt eder.

Referanslar